menu

Regulamin obiektu

Regulamin obiektu Raj na Kaszubach zwany dalej Rajem i RODO

DOBA HOTELOWA

 • Domy w Raju wynajmowane są na doby
 • Doba pobytu w Raju trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Jednakże, jeśli istnieje możliwość, godzinę wyjazdu można przedłużyć, po wcześniejszej zgodzie obsługi Raju   
 • Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do Raju powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem,

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Dzieci i młodzież mogą przebywać na terenie Raju tylko pod opieką dorosłych. 
 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Raju dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego obiektu .
 • Pobyt dzieci i młodzieży na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku.

 

ZWIERZETA

 • Psy i małe zwierzęta domowe, są u nas mile widziane. Zapraszamy z dobrze ułożonymi pupilami.
 • Za wszelkie szkody i zniszczenia oraz sprzątanie po zwierzętach odpowiadają ich właściciele. Za pobyt ze zwierzakiem nie pobieramy opłat. 

 

STAW KĄPIELOWY I JEZIORO

 • Ze sprzętu wodnego, oferowanego przez Raj, można korzystać bez ograniczeń z użyciem kapoków i na własną odpowiedzialność. 
 • W przypadku korzystania ze stawu, znajdującego się na terenie Raju, w celach kąpielowych, Gość oświadcza, iż jest świadomy, że staw nie jest objęty ochroną ratownika wodnego, i kąpie się na własne ryzyko. 
 • Zabrania się przebywania w pobliżu stawu oraz na pomoście pod wpływem alkoholu lub innych używek. Zabrania się wnoszenia w pobliże stawu lub na pomost szklanych naczyń. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci podczas kąpieli, pobytu na pomoście lub w pobliżu stawu. Dzieci muszą być pod stałą obserwacją dorosłych podczas pobytu w pobliżu pomostu, na pomoście lub podczas kąpieli.
 • Zabrania się skakania do wody z pomostu.
 • Gości ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci i młodzież do lat 18 podczas korzystania z miejsc rekreacji lub wyposażenia i sprzętu należącego do Raju.
 • W przypadku dokonania uszkodzeń Goście poniosą koszty naprawienia szkód w pełnej wysokości. Raj jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej wysokością odniesionej szkodzie, z wpłaconej kaucji lub proautoryzowanej karty kredytowej.


ODWIEDZINY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH

 • Odwiedziny i przebywanie na terenie Raju osób niezameldowanych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela.
 • Jednakże w takim przypadku Gość Raju całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
 • Obsługa ma prawo bez zezwolenia Gości wejść do wynajętego Domu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu Gości lub mienia,
  w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu Domu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan Domu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Raj zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z Domów w powyższych sytuacjach.
 • Liczba osób mających zamieszkać w pojedynczym Domu jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji obsługa Raju zastrzega sobie prawo do zerwania umowy wynajmu,

 

PALENIE PAPIEROSÓW, TYTONIU I INNYCH UŻYWEK

 • Na terenie obiektu, poza wyznaczonymi do tego miejscami, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu i innych używek.


HAŁAS I PIROTECHNIKA

 • Na terenie Raju obowiązuje całkowity zakaz używania materiałów pirotechnicznych i innego rodzaju materiałów powodujących huk i hałas, a także głośnego odtwarzania muzyki, aby zapewnić wszystkim gościom komfort i spokój. 
 • Zabrania się też rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi.


ZNISZCZENIA

 • W przypadku powstania zniszczeń w obiekcie z winy Klienta, zostanie on obciążony pełnymi kosztami przywrócenia obiektu do stanu sprzed powstania szkód.
 • Gość w dniu przyjazdu powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w wynajmowanym Domu
 • Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do Domu, równoznaczne jest z tym, że Dom oraz jego otoczenie, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie pobytu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Raju.
 • Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych podmiotowi będącemu właścicielem Raju oraz osobom trzecim zarówno w Domu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 • Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia Raju, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu Gości, którzy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną,

 

CISZA NOCNA

 • Na terenie obiektu należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 • Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Raju mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

Obsługa Raju zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
 • stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
 • odmawia zapłaty za pobyt.

 

ŚMIECI

 • Wszelkie odpady z domów należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu.

 

INNE

 • Raj nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wifi itp.
 • Raj nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Raj zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w Domku i jego otoczeniu oraz na całej posesji, i utrzymywania wynajętego Domku w należytym stanie. W przypadku pozostawienia w Domku nieporządku lub brudu, 
 • Raj ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za ponadnormatywne sprzątanie w wysokości 500 zl.
 • Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Raju zostanie wezwany na teren posesji lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Raj uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary umownej.
 • Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd w Gdańsku.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SONTOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Partyzantów 8/8 80-254 Gdańsk.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 1. ma Pani/Ṕan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować odmową realizacji usług.

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Raju na Kaszubach i obowiązuje do dnia 1.04.2025 r.

Goście korzystający z usług Ośrodka akceptują i zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Akceptuję powyższy regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać i po osobistym oraz uważnym przeczytaniu podpisuję

………………………………………………. Najemca Domku

Twoja prywatność

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies o charakterze technicznym oraz analitycznym. Służą one do tego, by strona Raj na Kaszubach poprawnie działała oraz w celu analizowania statystyk np. ilości odwiedzin strony www. Zapoznaj się proszę z naszą polityką prywatności , aby uzyskać więcej informacji o tym jak podchodzimy do tematu ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że możesz dowolnie skonfigurować preferencje co do cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (szczegóły w tym zakresie znajdziesz w polityce prywatności).